Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden 2023

‘Just B There’  toernooi

Om ervoor te zorgen dat de toernooien ordelijk verloopt hanteert de organisatie algemene voorwaarden. Deze worden bij inschrijving geaccepteerd door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken. Inschrijving kan alleen na acceptatie van de algemene voorwaarden.

 

I) Algemeen:

a)      ‘Just B There’ is een tweedaags hockeytoernooi voor de B jeugd (zowel meisjes als jongens), georganiseerd door VMHC Spitsbergen uit Veenendaal.

b)      Start zaterdag om 12.00 uur, einde zondag om 12.00 uur

c)      Aan ‘Just B There’ doen maximaal 21 teams mee. Bij voldoende deelname is er een poulesysteem.

d)      Voor overnachting dienen de deelnemende teams eigen tenten mee te nemen. De tenten kunnen verspreid op aanwijzing van de organisatie over het ’s-nachts afgesloten en bewaakte sportcomplex worden opgezet.

e)      In maaltijden wordt voorzien: lunch bij aankomst (incl. drinken) en bbq op zaterdag (excl. drinken), ontbijt op zondag (incl. drinken). Consumpties die niet inbegrepen zijn bij het voorgaande zijn verkrijgbaar tegen betaling in en rond het clubhuis. Deze kunnen contant of met pin worden betaald.

f)       Deelnemers moeten zorgen voor voldoende sport-, spel (water!)- en uitgaanskleding.

II) Betalingsvoorwaarden:

a)     Een team kan aan een toernooi deelnemen wanneer het zich heeft ingeschreven, een bevestiging van de organisatie heeft ontvangen en tijdig het inschrijfgeld heeft betaald. De organisatie stuurt na inschrijving een bevestiging.

b)     Betaling dient te gebeuren ten gunste van bankrekening nummer

NL50 RABO 0309383080 ten name van VMHC Spitsbergen, Veenendaal, o.v.v. ‘Just B There’  met vermelding van club en team.

c)     Het inschrijfgeld bedraagt € 450,00 voor een team bestaande uit 13 spelers en 2 begeleiders. Dit bedrag geeft toegang tot het feest zaterdagavond, recht op catering en overnachting. Het inschrijfgeld dient volledig vooruit betaald te worden. Voor ieder extra persoon (speler of begeleider) is € 30 extra verschuldigd.

d)     Binnen drie weken na inschrijving moet een aanbetaling van € 150 worden betaald op de in punt II b genoemde rekening.

e)     Inschrijven geschiedt op persoonlijke titel, zodat degene(n) die een team inschrijft/inschrijven jegens de organisatie aansprakelijk is/zijn voor betaling van het inschrijfgeld.

f)     Het volledige bedrag inclusief het bedrag voor eventuele extra personen dient uiterlijk één maand voor het toernooi bijgeschreven te zijn op genoemde rekening.

g)     Bij niet tijdige betaling door een team kan de organisatie de inschrijving van het betreffende team annuleren, wat de (rechts)persoon die zich heeft ingeschreven echter niet ontslaat van haar betalingsverplichtingen.

h)     Wanneer de inschrijving van een team uiterlijk 6 weken voor aanvang van een toernooi wordt geannuleerd wordt de aanbetaling terugbetaald. Vindt annulering plaats tussen 6 weken en 2 weken voor aanvang van een toernooi dan is de aanbetaling verschuldigd; het eventueel betaalde meerdere inschrijfgeld wordt terugbetaald. Bij annulering later dan 2 weken voor aanvang van een toernooi blijft het volledige inschrijfgeld verschuldigd en vindt geen terugbetaling plaats.

i)     Als datum van annulering geldt de datum van ontvangst van een e-mail of een brief door de organisatie.

j)     Indien er geen (volledige) betaling plaatsvindt na inschrijving kan de organisatie c.q. organiserende vereniging, onverminderd het recht om de deelname van het betreffende team krachtens het hiervoor onder II g) bepaalde te annuleren, het verschuldigde inschrijfgeld met alle beschikbare middelen -laten- incasseren. De daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van degene(n) die het betreffende team heeft/hebben ingeschreven.

III) Toernooiregels:

a)   Ieder deelnemend team moet begeleid worden door ten minste twee personen die minimaal 21 jaar oud zijn. De begeleiders moeten gedurende de hele duur van het toernooi (zowel overdag, ‘s-avonds als ’s-nachts) aanwezig zijn.

b)   Ieder deelnemend team moet ten minste één scheidsrechter meenemen; dit mag één van de spelers/speelsters zijn.

c)   De spelers/-sters hebben de leeftijd van de B-jeugd of dispensatie van hun eigen club om in de B-jeugd te spelen.

d)   Het nuttigen van alcohol door personen onder 18 jaar is strikt verboden. Het is niet toegestaan om alcohol mee te nemen en aan personen onder de 18 jaar wordt ook geen alcohol verstrekt. De organisatie houdt hier strikt toezicht op en behoudt zich het recht voor tenten, tassen etc. hierop te controleren. Verder geldt een strikt rookverbod voor het gehele toernooiterrein.

e)   Uiterlijk 3 weken voor het toernooi dient elk deelnemend team een spelerslijst/overnachtingsregister in te leveren waarop ook de begeleiders / coaches én de scheidsrechter vermeld staan. Inleveren kan door het te mailen naar justbtherevmhc@gmail.com.

f)   Gebruik van complex / het kampeerterrein voor overnachting is gratis, wel dient per kampeervak een borg van € 50 CONTANT betaald te worden. Een vak is voldoende voor een team. Teruggave van de borg geschiedt alleen op zondag na de prijsuitreiking bij oplevering van een schoon kampeervak. Het is in principe niet toegestaan om met de auto het kampeerterrein op te rijden. Er is een kruiwagen beschikbaar om de bagage naar de kampeerplek te brengen.

g)   Caravans en Campers zijn niet toegestaan op het terrein en er is geen elektriciteit beschikbaar.

h)   Het is niet toegestaan op of rond het complex harde muziek te produceren met zelf meegenomen audioapparatuur.

i)   Alle teams spelen in een origineel tenue of officieel clubtenue en zorgen daarnaast voor een afwijkend shirt.

j)   De organisatie is niet aansprakelijk voor vermissing(en), diefstal en/of beschadiging van eigendommen.

h)   De organisatie is te allen tijde bevoegd personen zonder opgaaf van redenen de toegang tot het toernooiterrein te ontzeggen dan wel te (doen) verwijderen.

i)   Alle aanwezigen zijn verplicht aanwijzingen of instructies van leden van de organisatie, bewakingspersoneel  of andere (mede) bij de organisatie betrokken personen steeds direct op te volgen.